Tekniska gruppen
(Först kort information på engelska, resten av sidan på svenska)

Tekniska gruppen (the technical group) consists of people in the Swedish general aviation community with an interest to come up with ideas and review ideas, concepts and even specifications within the EGOA project. Some of the members in the technical group located in Östgöta TMA will also be flying some of the ADS-B equipped aircraft, while others located in other parts of Sweden are involved in the group only thanks to their interest in new aviation technology. The rest of this page contains information to the technical group and will be in Swedish only since all members are Swedish. For more information about this group contact Lars Holmström who coordinates the work in the group.

Tekniska gruppen är en löst sammansatt grupp som består av folk inom allmänflyget i Sverige med intresse av att komma med ideer och förslag, granska ideer, koncept och specifikationer inom EGOA-projektet. En del av medlemmarna i tekniska gruppen inom Östgöta TMA kommer även att delta i EGOA-projektet genom att de kommer flyga något av de ADS-B-utrustade flygplanen. Andra deltar bara för att de har ett genuint intresse av ny teknik inom flyget och vill vara med och bidra till utvecklingen av denna teknik. Det står vem som helst fritt att delta i tekniska gruppens arbete som till största delen sker över e-post och EGOAs hemsida. För mer information om tekniska gruppen, eller för att anmäla intresse om att delta i gruppens arbete, kontakta Lars Holmström.




EGOA presenterades för KSAK i Östra regionen (Published by Lars Holmström, 2005-05-09)


Flygchefen på LFK vid EGOA presentationen på PC samt CDTI display

Regionmöte för alla flygklubbar i östra regionen hölls söndagen den 17 april 2005 på Linköpings Flygklubb. En av programpunkterna var att se hur ett utbyggt EGOA system fungerar.

LFK har ett antal flygplan utrustade med transponder och display (CDTI). På klubben finns även en PC ansluten via internet till LFV nätet så att man kan följa flygtrafiken med de utrustade flygplanen. Systemet visades i flygplan på marken och i luften. På klubbens PC kunde mötesdeltagarna följa flygplanrörelserna både i luften och på marken. En presentation av VDLm4 tekniken och LFV projektet EGOA gjordes av mötesordförande, Lars Holmström. En av frågorna som ställdes av åhörarna var om systemet kan användas om ett flygplan saknas för att lokalisera flygplanet och om det kan ersätta kravet på ELT.


PA-28 tillhörande LFK med EGOA transponder och CDTI display






Status EGOA-projektet april 2005 (Published by Lars Holmström, 2005-04-07)

Luftfartsverket genomför fortsatta prover med framtidens flygtrafiksystem i EGOA-projektet.

Sedan många år har det i Sverige utvecklats ett unikt sätt att ta till vara det bästa i den moderna navigations- och kommunikationstekniken. Utvecklingen har lett fram till ett av ICAO godkänt och standardiserat system, som fått beteckningen ADS-B/VDLM4. Huvudkomponenter i systemet är GPS- och modern datoriserad radioteknik Det är avsett att ersätta gammal teknik, som tjänat ut. Stora besparingar kan göras av de myndigheter och organisationer som ansvarar för infrastrukturen på marken. Det gäller att ersätta NDB, VOR/DME, vissa typer av radar mm. med ny och bättre teknik. En stor del av det svenska luftrummet i främst Svealand och övre Norrland täcks nu av det nya systemet. Större och mindre flygplan utrustas med transpondrar och bildskärmar som gör att de nya tjänsterna, som ADS-B/VDLM4 erbjuder, kan utvärderas av myndigheter, organisationer och flygförare. De tekniska egenskaperna hos systemet är sedan länge väl kända och i detalj specificerade. Nu gäller det att samla kunskap om hur systemet skall användas operativt av bl a flygtrafikledare och bereda vägen för ett införande ”på riktigt ”.

Information om EGOA-projektet:
Under 2004/2005 utrustas ca 50 allmänflygplan och ett antal markfordon med transponder och i de flesta fall ingår en bildskärm. Områdeskontrollen för Östergötland och fyra flygplatser i Norrland och Östergötland utrustas med mottagningsutrustning, nätverk och presentationsutrustning. Under 2005/2006 kommer ytterligare 12 st nya markstationer att placeras ut för testverksamhet och erbjuda övervakning av hela Sverige på FL 300, dvs på ca 10 000 m flyghöjd. I närheten av markstationerna är täckningen ända ned till markytan. Andra LFV-projekt med ADS-B/VDLM4 pågår samtidigt i landet. Ca 30 trafikflygplan och ett större antal markfordon på Arlanda har utrustats med transpondrar för att visa systemets egenskaper.

Vilka fördelar erbjuder det nya systemet ADS-B/VDLM4 som demonstreras med EGOA-projektet?
På marken kan man följa rörelserna av flygplan och markfordon med stor noggrannhet. Detaljerad data erbjuds som t ex identitet, typ, radioanropsbeteckning mm. Denna information kan flygledare, flygbolag och flygklubbar lätt erhålla via olika marknät eller med en egen markstation. En automatisk funktion finns inbyggd i systemet som larmar om fler än ett flygplan eller fordon är inom känsliga områden som t ex en start-landningsbana. Likaså kan larm om otillåten inflygning i t ex kontrollområden av flygplan ges automatiskt. Flyginformation och väderuppgifter kan sändas automatiskt från marken till flygplanens bildskärm framför flygföraren. Automatisk loggning av flygplansrörelser kan ske. Det kan t ex användas för utvärdering av flygträning och skolning samt för att hjälpa räddningstjänsten att lokalisera saknade flygplan.

Flygplan av olika slag från de minsta till de största kan lätt utrustas med transponder och bildskärm. Även lätta ensitsiga segelflygplan har utrustats och finns med i projektet för att utvärdera systemets egenskaper samt hur man på bästa sätt operativt kan ta till vara alla nya möjligheter. Flygföraren kan på en rörlig kartbild följa sitt och andra flygplans geografiska läge oberoende av väder och siktförhållanden. Information om omgivande flygplan och uppgifter om väder och trafikinformation från markstationer kan utan fördröjning tillförlitligt visas på flygförarens bildskärm.

Vilka erfarenheter har hittills framkommit inom EGOA-projektet?
Uppbyggnaden av systemet har pågått en tid och olika erfarenheter har rapporterats in till projektledningen. Leveranser av den kombinerade multimode-radion har tyvärr försenats. Nu i april 2005 har de första fungerande prototyperna installerats för utvärdering på ett par flygplan på Malmen. Den kombinerade transpondern och VHF-kommunikationsradion inryms i en mindre apparatlåda i standardformat. Den kan monteras i förarutrymmets instrumentrack Genom att kombinera transpondern med en modern VHF kommunikationsradio med 8,33 kHz kanaler kan man minska den totala installationskostnaden. Antenninstallationen förenklas genom att endast en kombinationsantenn GPS/VHF behövs. Effektförbrukning är så låg att t ex batteridrift lätt kan arrangeras då så önskas. Det kan gälla t ex i segelflygplan eller som reservradiosystem. I EGOA-projektet har en större transponder valts för de första flygplanen och markfordonen. Erfarenheterna är mycket positiva och felfri funktion har som regel rapporterats. Flygledarna har tidvis endast delvis medverkat aktivt eftersom de ofta ännu ej utbildats på ADS-B. Allteftersom fler flygplan tillkommer och personalen inom flygledningen utbildas kommer erfarenheterna att öka. Bildskärmar installeras nu i nästan alla deltagande allmänflygplan och då kan flygförarnas synpunkter komma fram. Alla deltagare rapporterar månadsvis in flyguppgifter och samlade erfarenheter. Dessa uppgifter är av stort värde eftersom det sannolikt är första gången som man någonstans har möjlighet att utvärdera ett så avancerat system för civil luftfart. Ett antal demonstrationer för olika organisationer har utförts med förväntat goda resultat. Flera demonstrationer kommer att genomföras under den närmaste tiden.

Lars Holmström lars@rex.nu
Kontaktperson EGOA
April 2005





EGOA fortsätter med fler och fler flygplan. (Published by Lars Holmström, 2004-12-01)

EGOA betyder Enhanced General aviation Operations by ADS-B. På normalsvenska skulle man kunna säga att det är fråga om ett projekt som berör flygtrafikledning av bl a allmänflygplan. Modern GPS-teknik och radiodatalänk gör att man kan följa flygplans rörelser i luften och på marken på ett noggrant och enkelt sätt och att säkerheten därmed höjs ytterligare.

De markområden som blivit utrustade hittills är flygplatserna på Malmen, Linköping, Kungsängen och Skavsta. Flygklubben på Linköping har också fått utrustning så att man där kan följa flygtrafiken via PC kopplat till nätet. Flera andra klubbar kommer också att få sådan utrustning allteftersom utbyggnaden sker.

Efter en tids försening har nu fler transpondrar för flygbruk blivit tillgängliga. Just nu är tretton flygplan utrustade och ytterligare ett antal väntar på installation av utrustning under vintern. Det är främst flygplan, som normalt är stationerade i östgötaområdet och sådana som flyger mycket i det området som erbjuds att vara med i projektet. Ett antal små experimentflygplan på Malmen var de första att utrustas. Sedan följde en rad klubbflygplan i området. Flera privatägda flygplan ingår. Segelflygplan och motorseglare finns också med i den deltagande flygplansflottan. De nuvarande planerna innebär att upp till kanske femtio flygplan kommer att utrustas. LFV tillhandahåller utrustningen utan kostnad för flygplansägarna som åtager sig att delta i projektet. Rapportering av driftserfarenheter är viktigt för utvärderingen av projektet. Därför sker en månatlig rapportering till projektledningen.

Nedan en bild av SE-XMR, en Collibri tillhörande Magnus Brege i Linköping. Transpondern syns bakom ryggstödet och en mindre display på instrumentbrädan visar karta med flygplanspositioner mm.






FIS-B-tjänster (Published by Lars Holmström, 2003-12-11)

Hej!
För någon tid sedan sände jag ut en fråga till Tekniska gruppen om FIS-B tjänster som planeras i EGOA-projektet. Ett antal värdefulla svar har nu inkommit från medlemmarna i gruppen.

Det verkar nu som vettigast att sända ut metreport och metreportspecial.

Ett förslag om att visa om restriktionsområden är aktiva eller ej kommer att lösas med att R-området kommer att särskilt markeras aktivt/ej aktivt på den kartbild som CDTI skärmen visar. Hur ytterligare information ev skall ingå i FIS-B är ännu oklart.

Mvh
Lars Holmström