The EGOA Project

The EGOA project, Enhanced General Aviation Operations by ADS-B, will implement and validate a surveillance tool in Östgöta TMA. General aviation such as gliders, parachutes, balloons and flight schools are frequenting this airspace. EGOA is a two-year project running from January 2003 until January 2005. The service could be compared with SSR radar of today, but with better performance at a significantly lower cost. Furthermore a number of applications for enhanced general aviation operations, e.g. weather info and airspace configuration distributed via FIS-B, will be developed. Airborne equipment, transponders and cockpit displays (CDTI), as well as equipment for ground, up to four towers and the approach control for the related airspace, will be upgraded/developed to support ADS-B over VDL Mode 4.

Approximately 25 aircraft will be equipped with ADS-B/VDL Mode 4 transponders, some aircraft will also have a CDTI. Equipment for position monitoring will also be installed e.g. at flying clubs. Operational scenarios will be developedfor this program and will be the cornerstone and baseline for the project directions. The concept will be demonstrated and evaluated by conducting large-scale trials and scenarios throughout the project.

Aviation traffic is constantly expanding. Every now and then the development might stagnate, for example due to an event like the terror outrage in USA, but the prognosis for future aviation traffic remains upward. This also implies higher demands on the pilots as they are called on to use more and more technology more frequently. Meanwhile, airspace above dense population areas will be harder to gain access to by the general aviation sector because the commercial aviation sector will lay claim to more of that airspace. There will also be a greater demand on transponders and radio connections in use by all sectors of aviation. In some areas in Europe a near term requirement is a so-called Mode-S transponder and an 8.33 MHz tuned radio. This implies large costs for the private pilots and flying clubs that are affected.

The demands on the Mode-S radio are, among other reasons, due to the limitations in the transponder system of today. With a Mode-S transponder each aircraft will get an individual transponder code, instead of the four digit code that is used today (4096 different codes are obtainable, which is a limitation). The radar system of today is, however, rapidly becoming old-fashioned and needs to be replaced by new technique. That technique will use satellites to determent position instead of using a ground based radar system.

The system that will take over the role of the radars is, in all probability, ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast). The principle is that every vessel in the air sends out its own position via a data link. All other aircrafts in the surroundings (if appropriate equipment is on board, and the active application allows it) as well as the ATC can present the data on their screens. The information can reach more users and is more accurate than the radar information of today.

ADS-B is just one of the services that the data link supports. FIS-B (Flight Information Service – Broadcast) is a service that can supply aircraft with, for example, weather information and other air traffic related information. The development of the technique has reach a stable level: it became ICAO standard November 2001, and is already in use. However, large-scale operational tests are still required before the system can be put into operation and one of EGOA’s goals is to involve the general aviation sector in this process. The project will focus on the demands that the general aviation sector has or could have in the future.

An important aspect is the cost, which is a stumbling block in this context: the transponder that will be used in the project combines ADS-B and FIS-B with an 8,33MHz radio. Further more, a display (an ordinary hand-held ipac) can be connected to the transponder which gives access to GPS (the GPS receiver already is integrated in the transponder). The display can also show the position of surrounding aircraft and any other vehicles equipped with ADS-B.

Another important aspect is that the equipment is light and has a low energy consumption, and thus can be installed in gliders or balloons where weight is at a premium.

A technical group, that consists of interested private pilots etc., is closely tied to the EGOA project. The group is used as a sounding board for the needs of the general aviation sector, covering as many aspects as possible. The EGOA project thus gives the general aviation sector the possibility of influencing the technology that will be installed in aircraft in the future.

The expectation of EGOA is to be one step ahead of future possibilities for general aviation and so maintain access to controlled airspace. It is important to be part of and to direct the development now, and not only accept a system that already is set. It is much better to adjust the technology to fit the operations instead of adjusting the operations to fit the technology…

Contact the EGOA Project Manager Roger Li here or call +46-11-192713.

Flyget expanderar ständigt. Då och då kan utvecklingen stagnera, t ex på grund av en händelse som terrordåden i USA. Prognoserna för flyget i framtiden pekar dock fortsatt uppåt. Detta innebär också att högre krav ställs på de som flyger. Luftrummen över tätbefolkade områden blir svåråtkomliga för privatflyg, eftersom det kommersiella flyget tar dessa i anspråk. Krav på transponder och radioförbindelse ställs i allt högre utsträckning. I vissa delar av Europa kommer i en snar framtid krav på sk mode-s transponder samt 8,33MHz flygradio. Detta innebär stora kostnader för de privatflygare och klubbar som ”drabbas”. Kraven på mode-s transponder kommer bl a av begränsningar i dagens transpondersystem. Med mode-s kommer t ex varje luftfartyg att få en individuell ”transponderkod” istället för den fyrsiffriga kod som finns idag (4096 olika koder finns att tillgå, vilket är en begränsning). Dagens radarsystem är dock snart föråldrat och ska ersättas med ny teknik. Den tekniken kommer att använda satelliter för att bestämma positioner istället för ett markbundet radarsystem. Systemet som med all sannolikhet kommer att ta över radarns roll är ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast). Principen är att alla i lufthavet sänder ut sin egen position via en datalänk. Alla andra luftfartyg (om utrustning för detta finns ombord, och aktuell applikation tillåter det) i området samt flygtrafikledningar presenterar sedan informationen på displayer. Informationen kan nå fler och är mer exakt än dagens radarinformation.

ADS-B är bara en av de tjänster som datalänken kan erbjuda. FIS-B (Flight Information Service – Broadcast) är en tjänst som kan förse luftfartyg med t ex väderinformation och annan luftfarts relaterad information.

Utvecklingen av tekniken har nått en stabil nivå, den blev ICAO standard i november 2001, och finns redan i användning. Storskaliga operativa tester krävs dock för att systemet ska kunna tas i operativ drift. Ett av EGOA projektets mål är att kunna involvera privatflyget i denna utveckling. Projektet ska se till de behov som privatflyget har och kan tänkas få i framtiden. En viktig aspekt är kostnadsfrågan, som ju är en stor stötesten i sammanhanget. Den transponder som kommer att användas i projektet är ett bra exempel på hur tekniken kan göras kostnadseffektiv. Transpondern kombinerar ADS-B och FIS-B med en 8,33MHz flygradio. Dessutom kan en display (i form av en ordinär handdator) kopplas till transpondern och ge tillgång till GPS (eftersom en GPS mottagare finns integrerad i transpondern). Displayen kan dessutom visa positionen på omgivande ADS-B utrustade luftfartyg eller fordon. En annan viktig aspekt är att utrustningen är lätt och energisnål och alltså kan monteras även i t ex segelflygplan och ballonger utan allt för stor viktförlust. En teknisk grupp, som består av intresserade privatflygare mm, finns nära knuten till EGOA projektet. Gruppen används som ”bollplank” mot privatflygsektorn för att så många som möjligt ska kunna komma till tals.

EGOA projektet ger privatflyget möjligheten att vara med att forma den teknik som kommer att sitta i flygplanen i framtiden. Förhoppningen är att EGOA ska vara ett steg framåt för privatflygets framtida möjlighet att få tillgång till kontrollerad luft. Det är viktigt att vara med och styra utvecklingen nu och inte bara ta emot ett system som redan är färdigt. Det är bättre att kunna anpassa tekniken efter verksamheten än att anpassa verksamheten efter tekniken…

Kontakta EGOAs projektledare Roger Li här eller ring 011-192713.